xView SCADA Software

โปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อการสื่อสารข้อมูล บันทึกข้อมูล และควบคุมการทํางานโดยอัตโนมัติ สําหรับระบบตรวจวัดทั่วไป หรือทํางานเฉพาะด้าน เช่น Energy Management System, BOD/COD Online, CEMs Online 

โครงสร้างมาตรฐาน มีความยืดหยุ่นสูงรองรับการทํางานตั้งแต่ชุดคอมพิวเตอร์เครื่องเดียว ไปจนถึงระบบ Network ขนาดใหญ่ และ Cloud Based System

รองรับระบบปฏิบัติการ  Microsoft Windows 7 / 8 / 10 (x86 หรือ x64) , Microsoft Windows Server 2008 / 2012 / 2016 (x86 หรือ x64), ชุดติดตั้งแบบ Graphic User Interface,  สามารถทํางานผ่านหน้าจอ Graphic User Interface หรือทํางานเป็น Background Process ผ่าน Window Services ได้

รับพัฒนาให้เป็น OEM Version หรือ
พัฒนาให้เป็นโปรแกรมเฉพาะงานสำหรับผู้ผลิต / นำเข้า Hardware ต่าง ๆ Click

 

 การสื่อสารข้อมูลกับอุปกรณ์

 1. รองรับการสื่อสารผ่าน Serial Communication (RS232, RS485, RS422) และ Network Communication (TCP/IP) 
 2. การสื่อสารข้อมูลทําผ่าน Standard Driver และสามารถพัฒนาให้ติดต่อกับ Hardware ชนิดต่าง ๆ เพิ่มเติมได้อีก
 3. รองรับ Open Standard Protocol เช่น Modbus RTU / TCP, OPC 
 4. อ่านค่าข้อมูลต่อเนื่องแบบอัตโนมัติ ในระดับมิลลิวินาที หรือกําหนดช่วงเวลาในการอ่านค่า ได้เอง 

การบันทึกข้อมูล

 1. สามารถจัดเก็บข้อมูลลงระบบฐานข้อมูลได้ มีโครงสร้างมาตรฐาน รองรับการเก็บข้อมูล จํานวนมาก
 2. รองรับระบบฐานข้อมูล MySQL, PostgreSQL, Microsoft SQL Server, Oracle และ SQLite 
 3. ออกแบบการจัดเก็บข้อมูลได้เอง
 4. รองรับการจัดเก็บข้อมูลตามช่วงเวลาที่กําหนด (Raw Data Logger) และตามเงื่อนไข (Process Control)

  

แสดงผลข้อมูลแบบ Real Time

 1. สร้างกราฟได้เอง ไม่จํากัดจํานวน สูงสุด 32 Parameters ต่อ 1 กราฟ
 2. สามารถเก็บบันทึกค่าต่าง ๆ มาแสดงเป็นกราฟแบบ Real Time และแสดงย้อนหลัง
 3. สามารถเปรียบเทียบหรือวิเคราะห์ข้อมูลระหว่างจุด หรือระหว่างคาบเวลาต่าง ๆ ได้
 4. สามารถพิมพ์กราฟออกทางเครื่องพิมพ์ได้ทั้งสีและขาวดําทั่วไป พร้อมทั้งแสดง สัญลักษณ์เพื่อช่วย ให้อ่านกราฟได้ง่าย พร้อมแสดงค่า Minimum, Maximum และ Average
 5. สามารถ Export เพื่อนําไปวิเคราะห์เพิ่มเติมใน Microsoft Excel หรือ Windows Application อื่น ๆ ได้
 6. แสดงเป็นตารางและสั่งพิมพ์ได้ตามคาบเวลาที่เลือกได้เอง


 การแสดงผลข้อมูลผ่าน HMI (Human Machine Interface)

 1. มีเครื่องมือสําหรับออกแบบ สร้าง และแก้ไข หน้าจอ HMI ได้เอง ไม่จํากัดจํานวน
 2. มีเครื่องมือสําหรับออกแบบ สร้าง และแก้ไข หน้าจอ HMI ได้เอง ไม่จํากัดจํานวน
 3. รองรับการทํางานแบบ ลากและวาง (Drag and Drop)3. มี Graphic Object พื้นฐานพร้อมใช้งาน 
 4. รองรับการแสดงผล HMI ผ่าน Web Browser* โดยไม่ต้องติดตั้งโปรแกรมเสริม(* Optional) 
 5. สามารถออก สร้าง และแก้ไข หน้าจอ HMI เพียงครั้งเดียว โดยรองรับการแสดงผลทั้ง แบบ Desktop View และ Web View

 BILLING SETUP

ระบบ Web Base Report

 1. Web Application ที่สามารถแสดงผลรายงานผ่าน Web Browser ได้
 2.  สามารถเข้าดูระบบรายงานผ่านเครือข่าย Intranet, Internet หรือ VPN ได้ (ขึ้นกับระบบ เครือข่ายภายในองค์กร)
 3. กําหนดข้อมูลที่จะแสดงผลได้เอง
 4. แสดงข้อมูลในรูปแบบภูมิศาสตร์ผ่าน Google Map API
 5. แสดงข้อมูลในรูปแบบ HMI (Human Machine Interface)
 6. แสดงข้อมูลในรูปแบบตาราง
 7. แสดงข้อมูลในรูปแบบกราฟเส้น กราฟแท่ง หรือกราฟวงกลม
 8. แสดงข้อมูลรายงานการใช้พลังงานไฟฟ้าและค่าไฟฟ้า กรณีระบบ Energy Management System
 9. รองรับการกรอกข้อมูลย้อนหลังเพื่อนําข้อมูลจากระบบอื่น ๆ มาแสดงผลร่วมกันได้
 10. สามารถสั่งพิมพ์ข้อมูลและส่งออกข้อมูลในรูปแบบ Microsoft Excel, PDF, CSV ได้ 
 11. มีระบบยืนยันตัวและกําหนดสิทธิ์การเข้าใช้งาน 
 12. มีระบบบันทึกและตรวจสอบประวัติการใช้งานระบบของผู้ใช้งาน
 13. รองรับการสร้างรายงานแบบอัตโนมัติตามคาบเวลาที่กําหนด* (* Optional)

การสั่งควบคุมอุปกรณ์

 1. ออกแบบชุดเงื่อนไขสําหรับควบคุมและแจ้งเตือนได้เอง ไม่จํากัดจํานวน
 2. สามารถกําหนดช่วงเวลาในการทํางานและลําดับความสําคัญของชุดเงื่อนไขได้
 3. รองรับ Multiple Condition (เชื่อมด้วยตรรกะทางคณิตศาสตร์) และ Multiple Action (ส่งคําสั่งออกไปยังอุปกรณ์)
 4. สามารถส่งข้อมูลออกไปสู่อุปกรณ์เพ่ิมเติมชนิดอื่น เช่น ชุด PLC หรือ I/O Modules ต่าง ๆ ได้
 5. ควบคุมการทํางานของอุปกรณ์ต่าง ๆ โดยอัตโนมัติผ่านทางจอภาพ โดยใช้เงื่อนไขจากค่า ต่าง ๆ ที่ได้รับเข้ามา ชุดใดก็ได้ หรือใช้ประกอบกับค่ารวม
 6. มีระบบตัดต่ออัตโนมัติเพื่อประหยัดพลังงานไฟฟ้า และลดค่าไฟฟ้าได้
 7. พยากรณ์ค่าความต้องการไฟฟ้าสูงสุดได้
 8. รองรับการเขียน Script สําหรับสั่งควบคุมด้วยภาษา C#

ENERGY MANAGEMENT SYSTEM

 1. สื่อสารข้อมูลกับอุปกรณ์ Power Meter ได้หลากหลายรุ่น* และสามารถพัฒนาให้ติดต่อ กับ Power Meter รุ่นอื่น ๆ เพิ่มเติมได้อีก (* รายการ Driver ที่รองรับ
  https://www.thaiscada.com/30/?page_id=190)
 2. สามารถสร้างและจัดกลุ่มของ Power Meter ขึ้นภายในโปรแกรมได้ไม่จํากัด โดยแต่ละ Power Meter สามารถกําหนดให้นํามาบวกหรือลบตามเปอร์เซนต์ได้ รวมถึงสามารถจัด ให้อยู่ในกลุ่มได้แตกต่างกันสูงสุด 32 กลุ่ม
 3. สามารถสร้าง Virtual Power Meter ขึ้นภายในโปรแกรมได้จากการ Mapping ค่าที่อ่าน ได้จากอุปกรณ์อื่น ๆ เช่น PLC
 4. สามารถกําหนด Profile ประเภทการใช้ไฟฟ้าได้เอง เช่น Flat Rate, Progressive Rate, TOD หรือ TOU และกําหนดได้มากกว่า 1 Profile เพื่อเปรียบเทียบได้
 5. มีระบบ Advanced Energy เพื่อแสดงค่าข้อมูลทางพลังงานในเชิงสรุป เช่น ค่าหน่วย หรือค่าไฟฟ้าที่ใช้แยกตามรายวัน รายเดือน รายปี รวมถึงค่าความต้องการพลังงานไฟฟ้า สูงสุด (Max Demand) เป็นต้น โดยสามารถนําไปแสดงผลผ่านหน้าจอ HMI หรือระบบ รายงานได้

ระบบ BOD/COD Online และ CEMs Online

 1. มีระบบ Local Report แสดงรายงานด้วยข้อมูลชุดเดียวกันกับที่ส่งไปส่วนราชการ
 2. รับข้อมูลจาก Analyzer หรือ Power Meter ได้หลากหลายชนิดกว่าโปรแกรมมาตรฐาน ของส่วน ราชการ เช่น Modbus RTU, Modbus TCP, OPCDA เป็นต้น
 3. มีระบบ Pre Alarm แจ้งเตือนก่อนถึงจุด Alarm ของส่วนราชการ 
 4. สามารถใช้วัดข้อมูลภายในจุดอื่น ๆ ร่วมเพื่อตรวจสอบ หรือ ควบคุมภายใน โดยไม่ส่งไป ส่วนราชการได้

Function อื่นๆ

 1. สามารถกําหนดสูตร เพื่อคํานวณค่าแบบต่าง ๆ แบบ Real Time ได้ พร้อมหาค่ารวมและ ค่าเฉลี่ย และนํามาวิเคราะห์ร่วมกับค่าอื่น ๆ ได้
 2. สามารถแจ้งเตือนเป็นข้อความภาษาไทยและอังกฤษเมื่อเกิดเหตุการณ์ตามที่กําหนดผ่าน ทาง Email*, SMS** หรือ Line** ได้ (* ส่ง Email ผ่าน SMTP Server ภายในองค์กร หรือ Online SMTP Server ผ่านผู้ให้บริการต่าง ๆ, ** Optional โดยอาจต้องทํางาน ร่วมกับ Hardware และต้องมีเครือข่าย Internet)
 3. ส่งออกข้อมูลไปยังระบบอื่นได้ ผ่าน Protocol Modbus TCP/IP ได้* (* ฟังก์ชันมาตรฐานรองรับสูงสุด 64 Parameters)4. สามารถส่งต่อข้อมูลไปยังส่วนกลางผ่านระบบเครือข่ายในรูปแบบของ RTU / Local Server กับ Center Server ได้* (* Optional)
 4. สามารถส่งต่อข้อมูลไปยังส่วนกลางผ่านระบบเครือข่ายในรูปแบบของ RTU / Local Server กับ Center Server ได้* (* Optional)
 5. สามารถกําหนดรหัสผ่านสําหรับการใช้งานส่วนแสดงผลแยกจากส่วนการตั้งค่าโปรแกรม และการควบคุมได

หมายเหตุ *ความสามารถที่ระบุบางรายการอาจเป็นตัวเลือกเพิ่มเติมจากโปรแกรมมาตรฐานและต้องมี Hardware ประกอบการทำงานร่วมกัน

xView SCADA SOftware Data Sheet https://drive.google.com/file/d/1YdwrbWfbBQNvuKDS_3cNdpY1BYohPy8a/view?usp=sharing 

THAI SCADA 's CLIENT

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้